اسپانسرهای غیر دولتی 
 
صفحه اصلی > تاریخ های مهم
.: تاریخ های مهم

تاریخهای مهم:

1 تیر ماه 1398

شروع پذیرش خلاصه مقالات

15 شهریور ماه 1398

پایان پذیرش خلاصه مقالات

15 مهرماه 1398

اعلام قبول یا رد خلاصه مقالات

25 مهرماه 1398

مهلت ثبت نام شرکت کنندگان

24-22 آبانماه 1398

زمان برگزاری کنگره