اسپانسرهای غیر دولتی 
 
صفحه اصلی > محورهای کنگره
.: محورهای کنگره

 

محورهای چهارمین کنگره ملی حشره شناسی پزشکی ایران و دومین کنگره بین المللی بیماریهای منتقله بوسیله بندپایان با تأکید بر بیماریهای نوپدید و بازپدید

1-    لیشمانیوزها

2-    مالاریا

3-    بیماریهای آربوویروسی

4-    آفات شهری

5-    بیوتراپی (فرصتها و تهدیدها)

6-    بیماریهای نوپدید و بازپدید

7-    کنترل آفات و مقاومت به سموم.

8-    بندپایان سمی و زهرآگین

9-    حشره شناسی قانونی

10-تغییرات آب و هوایی

11-علوم نوین در حشره شناسی پزشکی و مطالعات بین رشته ای