اسپانسرهای غیر دولتی 
 
صفحه اصلی > هزینه ثبت نام کنگره
.: هزینه ثبت نام کنگره

 

هزینه ثبت نام کنگره:

نوع شرکت کننده

قبل از 25 مهرماه 1398

بعد از 25 مهرماه 1398

اعضای هیأت علمی و سایر شرکت کنندگان غیر دانشجو، عضو انجمن حشره شناسی پزشکی ایران.

 

2/500/000   ریال

 

3/000/000 ریال

اعضای هیأت علمی و سایر شرکت کنندگان غیر دانشجو.

3/000/000   ریال

4/000/000 ریال

دانشجویان عضو انجمن حشره شناسی پزشکی ایران.

1/000/000   ریال

1/500/000 ریال

دانشجویان غیر عضو انجمن حشره شناسی پزشکی ایران.

1/500/000 ریال

2/000/000 ریال

شرکت کنندگان غیر ایرانی

150 یورو

200 یورواساتید ارجمند ، دانشجویان عزیز و پژوهشگران گرامی 
ضمن پوزش خواهی از مشکل ایجاد شده در درگاه الکترونیکی بانکی ، خواهشمند است تا زمان رفع مشکل هزینه ثبت نام کنگره را به شماره کارت 6037691980065874 به نام آقایان کوروش عزیزی و ابوذر سلطانی نزد بانک صادرات واریز و تصویر فیش را برای آقای مهندس حسین پور به شماره09382252108 ارسال بفرمایید