اسپانسرهای غیر دولتی 
 
صفحه اصلی > تماس با ما
.: تماس با ما

آدرس دبیرخانه: شیراز، بولوار رازی، دانشکده بهداشت، گروه حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین

تلفن: 07137256001

کد پستی: 75541-71536

پست الکترونیکی: issme@sums.ac.ir